Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 E4 

Emberi erőforrás-menedzsment: Azoknak az eljárásoknak, módszereknek,

technikáknak az összessége, amelyek az emberi erőforrás leghatékonyabb

felhasználását biztosítják az egyéni és szervezeti célok megvalósítása érdekében.

E 31

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Emberi és állampolgári jogok: A modern politikai gondolkodás szerint mindenkit

megilletnek az emberi jogok: pl. az élethez, a méltósághoz való jog, amiből további

elvárások következnek (pl. a kínzás tilalma). Az állampolgári jogok az

állampolgársághoz kapcsolódnak, és a politikai közösségben, illetve

döntéshozatalban való aktív részvétel eszközeit biztosítják.

Emberi Jogok Európai Bírósága előtti egyéni panaszos eljárás: A bíróság az Európai

Emberi Jogi Egyezmény 34. cikke értelmében egyéni kérelmet „vehet át bármely

természetes személytől, nem kormányzati szervezettől vagy személyek csoportjaitól,

akik vagy amelyek azt állítják, hogy az egyezményben vagy az ahhoz kapcsolódó

jegyzőkönyvekben biztosított jogok valamely magas szerződő fél részéről történt

megsértésének áldozatai”. Az EJEB ítéletei megfellebbezhetetlenek (kivételesen

felülvizsgálati eljárásra van lehetőség), azokat a szerződő feleknek be kell tartaniuk.

A bíróság ugyanakkor csupán az egyezmény megsértését vizsgálja, és nem a nemzeti

bíróságok ítéleteit bírálja felül. A jogsértés megállapítása esetén a sérelmet

elszenvedő félnek igazságos elégtételt adhat, mely – ha más orvoslás nem lehetséges

– pénzbeli kártérítésből állhat, mely a nem vagyoni és vagyoni kárra egyaránt

kiterjedhet. Bármely ügyet csak akkor lehet elfogadhatónak minősíteni, ha a panasz

benyújtását megelőzően valamennyi hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítettek,

valamint azt attól az időponttól számított 6 hónapon belül lehet benyújtani.

Érdek: Olyan általában materiális, anyagi tényező, amelytől az érintett jóléte

növekedhet. Az érdeket fel kell ismerni ahhoz, hogy a társadalmi, vagy politikai

folyamatban érvényesülhessen. Számos társadalomtudományi irányzat kizárólag az

érdekvezérelt egyéni és csoportos viselkedéssel magyarázza a társadalmi és politikai

folyamatokat.

Érdekek harmóniája: Ez a felfogás azzal számol, hogy az emberek képesek

harmóniában élni. A háborúk kitörésének oka a hatalmi egyensúlypolitika.

Érdekképviseletek: Valamely társadalmi csoport érdekeinek a politikai folyamatban

történő megjelenítésére és érvényesítésére létrejött szervezet. Ilyen társadalmi

csoportok lehetnek a foglalkozási csoportok, amelyek gyakran kamarákba

tömörülnek. Szélesebb dolgozói csoportokat képviselnek a szakszervezetek. Más

társadalmi csoportok, tipikusan a valamilyen hátrányt szenvedő kisebbségek is

gyakorta hoznak létre érdekvédelmi szervezeteket.

Érdekképviseleti, társadalmi szervezet: Az Ebktv. a következőképpen határozza

meg a fogalmat: „az a társadalmi szervezet vagy alapítvány, amelynek

alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet céljai között a hátrányos

helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése vagy az emberi és

állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség

tekintetében a kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális

és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a

szakszervezet.”

Eredmény / Nyereség / Profit: A vállalati eredmény a bevételek és a ráfordítások

különbsége. Ha ez pozitív érték, nyereségről vagy profitról beszélünk. A vállalatok

az elérhető profit maximalizálására törekszenek.

E 32

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Eredményességi szempontú ellenőrzés, amikor az ellenőrző szerv azt vizsgálja,

hogy a pénzeszközöket a kijelölt feladatokra gazdaságos és takarékos módon

használták-e fel.

Eredményorientált működés: Eredményszemléletű, csak a végkifejletet szemlélő

működés, amely nem számol az eredményhez vezető folyamat részleteivel.

Erkölcs: A társadalmi tudat egyik formája, amely a közvélemény ereje által

alátámasztott, általánosan elismert magatartási szabályokban, követelményekben

fejeződik ki.

Azon elvek és magatartások összessége, amelyekben önmagukban vagy járulékosan

megnyilvánul az, hogy hol tartunk az egyetemes emberi értékek magvalósulásának

útján.

Erőszak-monopólium: Az állam kizárólagos joga arra, hogy a saját területén akár

fizikai erővel is kikényszerítse a jogszabályok érvényesülését.

Érték (morális, erkölcsi értékek, értékrend): Az egyéni és csoportos viselkedés egyik

mozgatórugója lehet. Egyesek tagadják szerepét a társadalmi és politikai

folyamatokban, a többség egyetért abban, hogy a politikában résztvevőket (legalább

részben) erkölcsi értékek is motiválják. Az értékek akár ellentétesek is lehetnek az

egyén vagy csoport érdekeivel (pl. a szegények érdekeiért küzdő gazdag

értelmiségi).

Értékcsökkenés: A befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök)

elhasználódásának, műszaki-gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke.

Értékelő központ: Konkrét élethelyzetet, feladatot tartalmazó értékelő rendszer,

amely a feladatok megoldásán keresztül értékeli, hogy a jelölt bizonyos

helyzetekben, hogyan tudja alkalmazni képességeit, készségeit, kompetenciáit.

Értéket pénzért elv: Az elv azt a nagyon egyszerű és alapvető követelményt fejezi ki,

hogy az állam és polgárai kapják meg mindazokat a közjavakat és

közszolgáltatásokat, amelyek összhangban vannak az adókban, járulékokban és más

formákban begyűjtött, majd elköltött közpénz mennyiségével.

Értesítés: A hatóság írásbeli tájékoztatása valamilyen eljárási cselekményről (pl.

szemle lefolytatásáról, vagy tárgyalás megtartásáról) azzal, hogy a megjelenés nem

kötelező. A Ket. esetében a további szabályokat a 49. § állapítja meg.

Érvényesítés: Az érvényesítés keretében az érvényesítő ellenőrzi a

kötelezettségvállalási és a teljesítési okmányokat, az összegszerűséget, a pénzügyi

fedezet meglétét és az alaki követelmények betartását. Pénzügytechnikai és

okmányellenőrzést jelent.

Érvényesítő: Érvényesítő a legalább középfokú iskolai végzettségű, pénzügyi,

számviteli képesítésű dolgozó, akit a gazdasági vezető illetve jegyző erre a

tevékenységre írásban megbíz. Fontos összeférhetetlenségi szabály, hogy az

érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.

Érvényesség: Jogszabály azon sajátossága, hogy joghatást kiváltó módon létrejön.

E 33

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód: A köztisztviselők alkalmazása során

biztosítani kell az esélyegyenlőséget és meg kell tartani az egyenlő bánásmód

követelményét. Magyarországon külön törvény (2003. évi CXXV. törvény)

rendelkezik átfogóan az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

előmozdításáról. A törvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést, a zaklatást, a

jogellenes elkülönítést, valamint a megtorlást. Az önkényes munkáltatói intézkedése

veszélye általában azokban az esetekben erősödik fel, amikor a munkáltató

mérlegelési jogkörében hoz döntéseket, pl. az illetmény megállapításáról.

 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek