Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 B1 

Befektetési jegy: A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat

biztosít az alap értékeire.

Befolyás, politikai befolyás: A politikai szférában igen jelentős azon szereplők

száma, akik ugyan nem birtokosai a politikai-állami hatalomnak (ezek ugyanis a

kormánypártok), de az egyes állami döntéseket saját érdekeik és/vagy értékrendjük

szerint kívánják alakítani. Ezek nem a választásokon méretik meg magukat, hanem a

politikai folyamat résztvevőiként az állami döntéshozatali folyamat különféle

állomásain kísérlik meg a döntések tartalmát alakítani, a közösségi döntéseket

befolyásolni.

Belső adatvédelmi felelős: Az adatkezelő szervezetén belül, közvetlenül a szerv

vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi, közigazgatási, számítástechnikai vagy

ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező – személy, aki segítséget

nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek

jogainak biztosításában, kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan

adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt.

Belső ellenőrzési tevékenység: A belső ellenőrzés független, tárgyilagos

bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött

szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az

ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és

módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési,

ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső

szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és

eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat

fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A költségvetési szerveknél a

belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv

vezetője köteles gondoskodni.

Belső szuverenitás: Az állam szuverenitása az adott állam területén a legfőbb

hatalom gyakorlását jelenti.

(Vállalati) Benchmarking: Az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más

vezető vállalatok hasonló adataival, jellemző mutatószámokkal hasonlítják és mérik

össze. Ennek célja, hogy meghatározzák a jövőben követendő legjobb vállalati

stratégiát.

B 19

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Besorolás a Ktv. szerint: A törvény szerint általában a köztisztviselő iskolai

végzettsége és közszolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján történik. Ugyanakkor

a besorolásra hatással van, pl. az iskolai végzettség jellege, a bizonyítvány, diploma

minősítése, a köztisztviselő minősítésének eredménye. A besorolásra az iskolai

végzettség szintjétől függően három besorolási osztály szolgál. A felsőfokú

végzettségű köztisztviselőt a I. besorolási osztályba, a középiskolai végzettségűeket a

II. besorolási osztályba, az ügykezelőket pedig a III. besorolási osztályba kell

besorolni. A besorolási osztályokon belül besorolási fokozatokba, pl. a I. besorolási

osztályban gyakornok, fogalmazó, tanácsos, főtanácsos; a II. besorolási osztályban

gyakornok, előadó, főelőadó kerül a köztisztviselő. A besorolási fokozaton belül

fizetési fokozatba kell besorolni a köztisztviselőt. A besorolási fokozatba és a fizetési

fokozatba történő besorolás a közszolgálati jogviszonyban töltött idő alapján történik

[Ktv. 23-29. és 42-43. § valamint 2. számú melléklet].

Besorolásra és előmenetelre való jogosultság: A köztisztviselőnek joga van arra,

hogy szolgálati ideje és iskolai végzettsége alapján fizetési (besorolási) osztályba

sorolják és a közszolgálatban eltöltött évek alapján magasabb fizetési fokozatba

lépjen.

Bevételi előirányzat-teljesítés elve: A bevételi előirányzatot a költségvetésben

mindig teljesíteni kell, a kiadásokat viszont lehetőség szerint kell teljesíteni. A

forrásokat nem kötelező elkölteni.

Biológiai termékenység: Lényege, hogy egy nő biológiailag hány gyermek

kihordására képes.3

Bírák függetlenségének elve: A bíróságok függetlenségét hivatott garantálni a bírák

függetlenségének elve is. A bírói hatalom egyetlen alkotmányos korlátja az, hogy a

bírák ítélkezési tevékenységüket kizárólag a jogszabálynak alárendelten végzik. A

bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak. A

függetlenség biztosítéka, hogy a hivatásos bírót a semleges hatalmat megtestesítő

köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. A függetlenség másik garanciája a bírákat

megillető mentelmi jog, büntető- és szabálysértési ügyekben.

Bírói mentelmi jog: Hivatásos bíróval (valamint – az igazságszolgáltatásban való

részvételével összefüggő cselekmény miatt – ülnökkel) szemben büntető vagy

szabálysértési eljárást indítani, vagy ilyen eljárásban kényszerintézkedést alkalmazni

– a tettenérés esetét kivéve – csak a köztársasági elnök – a Legfelsőbb Bíróság elnöke

esetében az Országgyűlés – hozzájárulásával lehet.

Bírói szolgálati viszony megszüntetésének korlátai: A bírói szolgálati viszonyt – a

bíró akarata ellenére – csak a törvényben meghatározott okból és a törvényben

szabályozott eljárás szerint (pl. ha a bíró tisztségének ellátására tartósan

alkalmatlanná válik, vele szemben jogerősen szabadságvesztést vagy közérdekű

munkát szabtak ki, kényszergyógykezelését rendelték el, ha választójogát elveszti,

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja stb.) lehet megszüntetni.

3 Forrás: Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó 2002. 556. oldal.

B 20

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Bírósági eljáráshoz való jog: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt

vádról bíróság döntsön. Bűncselekmény elkövetésében bárkinek a bűnösségét

megállapítani, és emiatt reá büntetést kiróni, vele szemben intézkedést alkalmazni

egyedül a bíróság jogosult.

A bírósági tárgyalás nyilvánosságának elve: Az alapelv alapján a bírósági tárgyalás

nyilvános. A határozat kihirdetése akkor is nyilvánosan kell, hogy megtörténjen, ha a

tárgyalásról a nyilvánosságot egyébként kizárták.

Bírósági vezetők: Bírósági vezető: a bíróság elnöke, elnökhelyettese, a

kollégiumvezető, a kollégiumvezető-helyettes, a tanácselnök, a csoportvezető és a

csoportvezető-helyettes. A bírósági vezetői állást – a Legfelsőbb Bíróság elnökének

kivételével, ellenkező törvényi rendelkezés hiányában – pályázat útján kell betölteni,

az illetékes bírói önkormányzat véleményének meghallgatásával.

Bíróságok függetlenségének elve: A bíróságok függetlenek, köztük szervezeti aláfölé

rendeltség nincs, és a többi, közhatalmi tevékenységet megvalósító közhatalmi

szervvel is mellérendeltségi kapcsolatban állnak.

Bírság: A közbevétel egyik fajtája, jogcíme (pld.: adóbírság, mulasztási bírság).

Bizonyítási teher megfordítása: A diszkriminációs ügyekben meglévő bizonyítási

nehézségekre tekintettel a Faji Egyenlőségi Irányelv 8. és a Foglalkoztatási

Egyenlőségi irányelv 10. cikke is rendelkezik a büntető ügyek kivételével a

bizonyítási teher megfordulásáról. Általában a jogi eljárásokban az köteles

bizonyítani, aki állít valamit. Az irányelvek értelmében viszont közvetlen vagy

közvetett hátrányos megkülönböztetés esetén a diszkriminációval vádolt kötelessége

annak bizonyítása, hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét. Fontos

megemlíteni, hogy a bizonyítási teher megfordulása nem korlátozódik a bírósági

eljárásra, hanem bármely hatóság előtt alkalmazandó. (Például az Egyenlő

Bánásmód Hatóság előtt is.)

Közérdekű igényérvényesítésre jogosult társadalmi vagy érdekképviseleti szervezet:

Az Ebktv. szerint az a társadalmi szervezet vagy alapítvány, amelynek

alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet céljai között a hátrányos

helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, vagy az emberi és

állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség

tekintetében a kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális

és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a

szakszervezet.

Biztosító: Életbiztosítási vagy nem-életbiztosítási (ingatlan, jármű, tűzkár stb.)

valamint viszontbiztosítási tevékenységet hatósági engedély alapján végző

vállalkozás.

Brókercég: A brókercégek olyan vállalkozások, amelyek megfelelő díjtételek

ellenében az értékpapírok tőzsdei és tőzsdén kívüli adásvételére szakosodtak.

B 21

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Bruttó hazai termék (GDP): A bruttó hazai termék (GDP) olyan közgazdasági

mérőszám, amely egy ország területén adott időszak során megtermelt jövedelmeket

méri. A mutatószám egyben az ország területen előállított javak (termékek és

szolgáltatások) összességével is megmutatja. Például a magyarországi 2008-as GDP a

2008. év során hazánkban előállított javak összértékét adja meg, függetlenül attól,

hogy magyar vagy külföldi tulajdonban van-e a javak előállítója.

Bruttó nemzeti jövedelem (GNI): A bruttó nemzeti jövedelem (Gross National

Income – GNI) a GNP felfogásához közeli mutatóját, amelynek értékét a külföldről

kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék,

osztalék) egyenlegének kiszámításával lehet megkapni.

Bruttó nemzeti termék (GNP): A bruttó hazai termék (GNP) az adott ország lakói

(rezidensei) által bárhol előállított termékek és szolgáltatások bruttó értéke. A GNP

megkapható a bruttó hazai termék (GDP) mutatójából is, abból levonva a

devizakülföldiek teljesítményét, és hozzáadva a hazai állampolgárok és vállalatok

külföldön szerzett jövedelmét.

Büntetőjogi eszköztárhoz intézményi oldalon kapcsolódó bűnüldöző szervek:

A büntetőjogi eszköztárhoz intézményi oldalon kapcsolódó bűnüldöző szervek és

azok feladatai a következők:

• Központi Nyomozó Főügyészség – nemzetközi vonatkozású vagy pl. bírákat

érintő korrupciós ügyek nyomozása,

• ügyészségi nyomozóhivatalok (megyénként)– súlyosabb vagy bonyolultabb

korrupciós büntetőügyek nyomozása,

• megyei rendőrkapitányságok – „egyszerűbb” korrupciós ügyek

nyomozása”.4

Büntetőper: A büntetőeljárás bírósági szakaszának átfogó elnevezése.

Bürokrácia: Nagy méretű szervezetek, például közigazgatási rendszerek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek